Stadga, Kinesiska Kulturförening i Stockholm

Senast uppdaterad tisdag, 09 Maj 2017
Skriven av Super User

§1 Förenings firma och säte

Förenings firma är: Kinesiska Kulturföreningen i Stockholm, med förkortning KKFS. Sätet ärStockholm.

 

§2 Föreningens karaktär

KKFS är en demokratiskt uppbyggd ideell förening. Den är icke-religiöst och politiskt oberoende.

 

§3 Föreningens syfte och verksamhet

3.1 Föreningens syfte är att bevara och främja den kinesiska kulturen i Sverige;

 

3.2 Föreningens skall driva den kinesiska språkskolan Nya Stjärnan, som tillhandahåller hemspråkundervisning huvudsakligen för etniska kinesiska barn i Stockholm; Föreningen och Skolan skall i sin bästa förmåga tillvarata andra intressen för kinesiska språkkurser;

 

3.3 Föreningen skulle bedriva andra kulturella verksamheter relaterade till den kinesisksa skolan;

 

3.4 Föreningen skulle delta i samarbeten med andra organisationer, och/eller engagera i aktiviteter som gagnar medlemmars intresse.

 

3.5 Föreningen skulle engagera sig i aktiviteter somfrämja kulturell utbyte mellan Kina och Sverige;

 

§4 Medlemmar

4.1 Föreningens direktmedlemmar består förutom av föräldrar till skolans elever även av skolans lärare och vuxna elever.

 

4.2 Andra myndiga personer boende i Sverige som är intresserade av den kinesiska kulturen kan också bli medlem i KKFS. Familjmedlemmar till medlemmen kan bli stödmedlemmar till KKFS.

 

4.3 En medlem måste godlänna föreningens stadga och betala årsavgiften.

 

4.4 Medlemsskapet erhålles genom skriftlig ansökan till föreningen, oftast i samband med ansökan om skolplats.

 

4.5 Medlemsavgift bestäms initiellt till 100 kr per familj. Beslut om ändring av åravgiften fattas av Årsstämman.

 

§5 Utträde och uteslutning av medlemskap

5.1 En medlems utträde sker i regel när eleven i fråga slutar sin undervisning i skolan.

 

5.2 I händelse att en medlem har brutit KKFS stadga, och/eller genom sitt uppsåtliga agerande orsakat väsentliga skador för KKFS, kan KKFS styrelse besluta om följande åtgärder:

1) utfärda varning

2) uteslutning från KKFS och skolan. En medlem förverkar alla sina intresseanspråk på KKFS i samband med uteslutning.

 

§6 KKFSs organisation

Årsstämma

Styrelse

Skolråd

Revisor

 

§7 Årsstämma

7.1 Årsstämma är den högsta beslutande organ för KKFS, som äger rum mellan April-maj årligen.

 

7.2 Kallelse till Årstämma skall ske minst fyra veckor i förväg via epost och/eller föreningens webbsida.

 

7.3 Motionerna från medlemmar skall vara inkomna till Styrelsen minst två veckor före stämman.

 

7.4 Årsstämmaen skall behandla och besluta om följande:

1) Val av mötets orförande, protokollförare, och röstlängd;

2) Fastställa dagordning

3) Verksamhetsrapport

4) Föregående års räkenskap

5) Revisionsberättelse

6) Styrelsens ansvarsfrihet

7) Val av styrelse, revisionskommitté, etc.

8) Årsavgiften

9) Eventuell ändring av stadga

10) Eventuell motion från medlemmar.

 

7.5 Årsstämmas beslut fattas med enkel majoritet.

 

7.6 Protokoll av Årsstämman skall tillgängligt för medlemmar.

 

§8 Styrelse

8.1 Styrelsen är beslutsorgan mellan Årsstämmorna.

 

8.2 Styrelsen väljs av Årsstämman med mandatperiod på två år. Den består av minst fyra och högst tio ledamöter, samt minst en suppleant.

 

8.3 I Styrelsen väljs ordförande, vice ordförande, rektor, kassör, och andra funktionärer. Var och en av styrelsens medlemar skall ha ett explicit funktionsansvar.

 

8.4 Ett kvalificerat styrelsemöte skall representeras av minst hälften av ledamöter.

 

8.5 Styrelsemöten leds av Styrelseordförande. I dess frånvaro fullgör en vice ordförande dennes ansvar.

 

8.6 Styrelsen möts i regel 4 gånger per år (inkl telefonmöte).

 

8.7 Styrelsen beslut fattas med enkel majoritet. Vid jämnt läge vinner Ordförande utslag.

 

8.8 Ett styrelsemöte skall protokollföras och protokoll skall vara tillgänglig för medlemmar vid behov.

 

8.9 Styrelsen skall tillsätta en kassör som ansvarar för föreningens löpande transaktioner, bokföring, deklaration, samt förvaring av räkenskap.

 

§9 Skolråd

9.1 Skolrådet tillsätts av styrelsen och ansvarar för skolans löpande drift.

 

9.2 Skolrådet består av bl.a. Rektor, vice rektor och rektorassistant.

 

9.3 Skolrådet ansvarar för skolans löpande drift, och skall rapporterar vid Styrelsemöten.

 

§10 Revisor

10.1 Föreningen skall ha en ordinarie ledamot, och en suppleant vid behov. Dessa skall väljas av Årsstämman med mandatperiod på två år.

 

10.2 Föreningens Revisorn ansvarar för granskning av Styrelsens arbets- och beslutsprocess.

 

10.3 Revisorn skall upprätta eventuellt granskningsrapport, Revisionsberättelse och lämnaförslag om Styrelsens ansvarsfrihet till Årsstamman.

 

10.4 Revisorn kan närvara vid Styrelsemöten utan rösträtt.

 

§11 KKFS ekonomi

KKFSs intäkter kan komma från:

1) Medlemsavgifter;

2) Bidrag och stöd från myndigheter och organisationer;

3) Gåvor och donation från individer och företag;

4) Serviceintäkter.

 

§12 Firmateckning

KKFSs firma tecknas av Styrelsen, eller dess utsedda representant (er).

 

§13 Ändring av Stadga

Ändring av KKFSs stadga kan endast beslutas av KKFS Årsstämma, med minst 2/3 av närvarande röster.

 

§14 Upplösning

KKFS kan upplösas endast av Årsstämmaen, med minst 4/5 av närvarande röster. På Årsstämmaen skall även besluta om likvidation och distribution av KKFS tillgångar.

 

2005-08-15, KKFS Konstituerande Årsstämma.

斯德哥尔摩华夏文化协会

Senast uppdaterad torsdag, 20 augusti 2015
Skriven av Super User

斯德哥尔摩华夏文化协会成立于2005年8月,是一个非盈利性机构,致力于传播中华文化,传承华夏文明为立。会址设于瑞典首都斯德哥尔摩市。

合唱团 

协会成立以来,一直致力于传承及弘扬华夏文化,积极推动和加强中瑞文化、教育和科技等领域的交流与合作。协会宗旨是应旅瑞华人需要,以新星中文学校为主体,为旅瑞华人子女提供有关中国文化方面的辅助教育。

 

为学生提供学习中文机会的同时,协会还为本地华人提供太极班,合唱团等文化活动。 华夏文化协会也是瑞典华人联合会的主要成员之一。

Kontakta oss

E-post: info@kkfs.se

Adress: Gärdesskolan, Banérgatan 56, 11553 Stockholm

Bil: Kör till Valhallavägen 175, gratis parkering på lördagar
T-bana: till Karlaplan, utgång: Valhallavägen
Buss: nr4 till Banérgatan