华夏文化协会章程

最后更新: 2017年5月09日, 星期二 作者: Super User

Stadga för Kinesiska Kulturföreningen i Stockholm (KKFS)

 

§1 Förenings firma och säte

Förenings firma är: Kinesiska Kulturföreningen i Stockholm, med förkortning KKFS. Sätet är

Stockholm. Föreningen har officiell webbplats: www.kkfs.se.

 

§2 Föreningens karaktär

KKFS är en demokratiskt uppbyggd ideell förening. Den är icke-religiöst och politiskt oberoende.

 

§3 Föreningens syfte och verksamhet

3.1 Föreningens syfte är att bevara och främja den kinesiska kulturen i Sverige genom att i Stockholm bedriva kinesisk språkundervisning samt sprida kunskap om kinesisk kultur och tradition;

3.2 Föreningen skall driva den kinesiska språkskolan Nya Stjärnan, som tillhandahåller språkundervisning i kinesiska dels som modersmålsundervisning för etniska kinesiska barn samt barn adopterade från kina, dels kinesisk språkundervisning för övriga intresserade medlemmar

3.3 Föreningen skall bedriva andra kulturella verksamheter relaterade till föreningens medlemmar.

3.4 Föreningen skall amarbeta med andra organisationer, och/eller engagera i aktiviteter som gagnar medlemmars intresse.

3.5 Föreningen skall engagera sig i aktiviteter som främja kulturellt utbyte mellan Kina och Sverige;

 

§4 Medlemmar

4.1 Föreningens medlemmar är främst språkskolans elever, föräldrar och lärare som betalat medlemsavgift.

4.2 Andra myndiga personer boende i Sverige som är intresserade av den kinesiska kulturen kan också bli medlem i KKFS. Familjmedlemmar till medlemmen kan bli stödmedlemmar till KKFS.

4.3 En medlem måste godkänna föreningens stadga och betala årsavgiften.

4.4 Medlemskapet erhålls genom skriftlig ansökan till föreningen, oftast i samband med ansökan om skolplats.

4.5 Medlemsavgiften bestäms initialt till 100 kr per familj. Beslut om ändring av årsavgiften fattas av Årsstämman.

4.6 Medlemmarna uppmuntras aktivt delta i skolans och föreningens aktiviteter, medverka för föreningens intresse, i princip på ideell basis.

 

§5 Utträde och uteslutning av medlemskap

5.1 En medlems utträde sker i regel när eleven i fråga slutar sin undervisning i skolan.

5.2 I händelse att en medlem har brutit KKFS stadga, och/eller genom sitt uppsåtliga agerande orsakat väsentliga skador för KKFS, kan KKFS styrelse besluta om följande åtgärder:

1) utfärda varning

2) uteslutning från KKFS och skolan. En medlem förverkar alla sina intresseanspråk på KKFS i samband med uteslutning.

 

§6 KKFSs beslutsorgan och ersättningsprincip

 

Föreningen har följande beslutsorgan

årsstämman Styrelse

Skolråd

Revisionskommitté

Valberedning

 

KKFS är en ideell förening där aktiva medlemmar verkar ideellt, därför utgår inget arvode.

Dock baserat på ansvar och insats nivå samt kostnadsläge, kan viss kostnadsersättning utgå. Nivån skall fastställas av årsstämman.

 

§7 Årsstämma

7.1 Årsstämman är det högsta beslutande organet för KKFS, som äger rum i apr-maj årligen.

7.2 Kallelse till Årsstämma skall ske minst fyra veckor i förväg via epost, WeChat och/eller föreningens webbsida.

7.3 Motionerna från medlemmar skall vara inkomna till Styrelsen minst två veckor före stämman.

7.4 Årsstämman skall behandla och besluta om följande:

1) Val av mötets ordförande, protokollförare, och röstlängd;

2) Fastställa dagordning

3) Verksamhetsrapport

4) Föregående års räkenskap

5) Revisionsberättelse från revisionskommittén

6) Styrelsens ansvarsfrihet

7) Val av styrelse, revisionskommitté, Valberedning etc.

8) Årsavgiften

9) Eventuell ändring av stadga

10) Eventuell motion från medlemmar.

 

7.5 Årsstämmas beslut fattas med enkel majoritet.

7.6 Protokoll från årsstämman skall inom tre veckor justeras och publiceras på föreningens hemsidan.

 

 §8 Styrelse

8.1 Styrelsen är beslutsorgan mellan Årsstämmorna.

8.2 Styrelsens medlemmar väljs av årsstämman med mandatperiod på två år. Styrelsen ska bestå av fem, sju eller högst nio ordinarie ledamöter, samt två suppleanter.

8.3 i   Årsstämman väljer styrelseordförande

8.3 ii  Styrelse utser bland dess ledamöter, vice ordförande, rektor, kassör och övriga funktionärer. Var och en av styrelsens medlemmar skall ha ett explicit funktionärsansvar

8.4 Ett kvalificerat styrelsemöte skall representeras av minst hälften av ledamöter.

8.5 Styrelsemöten leds av Styrelseordförande. I dess frånvaro fullgör en vice ordförande dennes ansvar.

8.6 Styrelsen möts i regel 4 gånger per år (inkl telefonmöte).

8.7 Styrelsen beslut fattas med enkel majoritet. Vid jämnt läge vinner Ordförande utslag.

8.8 Ett styrelsemöte skall protokollföras och protokoll skall vara tillgänglig för medlemmar vid behov.

8.9 Styrelsen skall tillsätta en kassör som ansvarar för föreningens löpande transaktioner, bokföring, deklaration, samt förvaring av räkenskap.

 

§9 Skolråd

9.1 Skolrådet tillsätts av styrelsen och ansvarar för skolans löpande drift.

9.2 Skolrådet består av bl.a. Rektor, vice rektor och rektors assistent.

9.3 Skolrådet ansvarar för skolans löpande drift, och skall rapportera vid Styrelsemöten.

9.4 Skolrådet skall upprätta statusrapport inför varje styrelsemöte, och årsstämman.

 

§10 Revisionskommitté

10.1 Föreningen skall ha Revisionskommitté som består av en till tre ordinarie ledamöter, och en suppleant vid behov.

10.2 Dessa skall väljas av årsstämman med mandatperiod på två år.

10.3 Föreningens Revisionskommitté ansvarar för granskning av styrelsens arbets- och

beslutsprocess; den skall granska föreningens räkenskap, inkl löpande bokföring.

10.4 Revisionskommitté skall upprätta eventuellt granskningsrapport, revisionsberättelse och lämna förslag om styrelsens ansvarsfrihet till årsstämman.

10.5 Medlemmar från Revisionskommitté kan närvara vid styrelsemöten, dock utan rösträtt.

 

§11 Valberedning

11.1 Föreningen skall ha en Valberedning, väljas vid årsstämman.

11.2 Valberedning består av tre till fem ledamöter med en sammankallande.

11.3 Valberedningen skall senaste från årsskiftet börja arbeta fram lämpliga kandidatförslag till nyval och/eller omval till Styrelsen, Revisionskommitté.

11.4 Förslaget skall presenteras inför årsstämman för beslut.

11.5 Valberedningen arbetar i samråd med föreningens styrelse och Revisionskommitté, men den skall iaktta sin integritet och jävprincipen.

 

§12 Hedersutnämning

12.1 Föreningen kan utnämna Hedersordförande, med mandatperiod av två år. I regel skall sådana kandidater ha gjort stor förtjänst till Föreningen, antigen genom sitt arbete eller ekonomisk bidrag.

12.2 Förslagen skall tas fram av Styrelsen och godkännas vid årsstämman.

 

§13 KKFS ekonomi

13.1 KKFSs intäkter kan komma från:

1) Medlemsavgifter;

2) Bidrag och stöd från myndigheter och organisationer, såväl svensk som internationell.

3) Gåvor och donation från individer och företag;

4) Serviceintäkter.

13.2 Föreningens Styrelse skall upprätta en budget som fastställs vid årsstämman.

13.3 Utgifter utöver budgeten skall diskuteras och beslutas av Styrelsen.

13.4 Betalningsuppdrag skall samsigneras av minst två befogade ansvariga.

 

§14 Firmateckning

KKFS’s firma tecknas tillsamman av två av styrelsens ledamöter. Styrelsen väljer inom sig dessa två firmatecknare.

 

§15 Ändring av Stadga

15.1 Motions till ändring av KKFS’s stadgar kan resas vid styrelsens majoritet, minst 10 aktiva medlemmar, eller med förslag av Revisionskommittén.

15.2 Ändring av Stadgar skall beslutas av KKFS årsstämma, med minst 2/3 av närvarande röster.

 

§16Upplösning

16.1 KKFS kan upplösas endast av Årsstämman, med minst 4/5 av närvarande röster.

16.2 På årsstämman skall även beslutas om likvidation och distribution av KKFS tillgångar.

 

 

Slut Stadgar för Kinesiska Kulturföreningen i Stockholm (KKFS)

点击数:8865
FaLang translation system by Faboba